Semestralny program TZ dla młodzieży

TRENING ZWYCIĘZCÓW DLA MŁODZIEŻY

Program angażuje do systematycznego rozpoznawania szerokiego spektrum własnych predyspozycji i talentów oraz testowania potencjalnych możliwości. Realizując treningowe projekty i zadania, uczestnicy rozwijają kreatywność, umiejętności i postawy potrzebne by radzić sobie z trudami życia i odnosić sukcesy nie tylko szkolne czy zawodowe.

Zajęcia przewidziane są raz w tygodniu i trwają 90 minut.  Każda dwugodzinna sesja składa się w pierwszym semestrze z trzech, a w drugim z czterech opisanych poniżej, części:

1. Twórcze projekty

Pierwsza część zajęć zapewnia uczestnikom szerokie spektrum doświadczeń, które otwierają ich i dają wgląd we własne (często niespodziewane) możliwości. Projekty realizowane są indywidualnie i w zespołach. Mają charakter otwarty i dają pole dla inwencji twórczej i pomysłowości. Kluczowe efekty realizowanych w tej części projektów to:

 • coraz lepsze rozpoznanie własnych predyspozycji i talentów, co prowadzi do rozbudzenia marzeń związanych z ich rozwojem i przesunięcia stawianych sobie granic
 • rozwój kreatywności – zdolności do ekspresji, nieszablonowego działania i rozwiązywania problemów
 • rozwój umiejętności interpersonalnych, co przekłada się na lepszą komunikację i współpracę.

2. Pobudzanie umysłu

Druga część zajęć, będąca swego rodzaju przerywnikiem, koncentruje się na stymulacji umysłu i tworzeniu optymalnych warunków wewnętrznych do wykorzystania posiadanych zdolności umysłowych. Uczestnicy indywidualnie wykonują proste zadania, praktycznie przyswajając sobie techniki i strategie, które

 • wyostrzają pamięć i koncentrację,
 • redukują stres i rozładowują napięcia.

3. Ekscytujące wyzwania

Na trzecią część zajęć składają się ekscytujące wyzwania, sprostanie którym wymaga od uczestników pokonywania własnych słabości i barier wewnętrznych. Efektem tej części zajęć jest stopniowe wzmacnianie ich siły osobistej, na którą składają się:

 • odwaga
 • odpowiedzialność
 • pozytywne myślenie
 • odporność psychiczna
 • pewność siebie
 • zdolność do samoregulacji czyli silna wola

4. Wyrabianie pożytecznych nawyków

W semestrze letnim program obejmie dodatkową czwartą część, polegającą na przygotowaniu uczestników do praktycznych zadań domowych. Młodzież będzie codziennie poświęcać 10 minut na wybrane działanie sprzyjające zdrowiu i dobrej kondycji fizycznej, wypracowując w ten sposób korzystne nawyki. W procesie tym uczyć się będzie jak skutecznie stawiać własne cele i systematycznie monitorować czynione postępy, co jest jedną z kluczowych umiejętności ludzi sukcesu.

 

Uczestnicy TRENINGU ZWYCIĘZCÓW rozwijają całe spektrum kompetencji potrzebnych by dobrze radzić sobie w życiu, mieć osiągnięcia i satysfakcję – zestaw kompetencji zwycięzców:

  • umiejętność współpracy: otwartość, empatia, komunikatywność, asertywność, negocjowanie współpracy, przewodzenie;
  • kreatywność: wyobraźnia, wolna ekspresja, pomysłowość, zaradność, nieszablonowe działanie, rozwiązywanie problemów;
  • sprawność umysłowa: pamięć, koncentracja, wyostrzona świadomość, spostrzegawczość, logiczne myślenie;
  • skuteczność: świadomość swoich talentów, odpowiedzialność, odwaga, wytrwałość, pewność siebie, samokontrola, odporność, umiejętność stawiania celów i śledzenia postępów

 

Naukowcy wskazują trzy kluczowe czynniki sukcesu: talent, związane z posiadanym talentem aspiracje i siłę charakteru, konieczną by skutecznie rozwijać talent 

 W trakcie każdej sesji Treningu Zwycięzców uczestnicy rozwijają – kroczek po kroczku –wszystkie trzy składowe przyszłych sukcesów.

 


TRENING ZWYCIĘZCÓW jest kursem dwusemestralnym.
Od osób, które zadeklarują udział w zajęciach, oczekujemy udziału w pełnym kursie, tzn. od początku października do końca maja.

Opłata za udział w zajęciach ma charakter semestralny,
ale można wnosić opłaty miesięczne, do 10-go każdego miesiąca.

Nieobecność dziecka na zajęciach nie zwalnia z opłaty.

Osobom, które wnoszą opłatę semestralną przysługuje rabat.
Przewidujemy również 10%-owe zniżki rodzinne, gdy w kursie uczestniczy rodzeństwo.

Prosimy o wnoszenie opłat internetowo, na konto Akademii Rozwoju i Kreatywności,
z dopiskiem Trening Zwycięzców i podaniem numeru szkoły oraz imienia i nazwiska uczestnika wnoszącego opłatę.

Prosimy o wpłaty na konto: T-Mobile 11 2490 1044 0000 4200 6005 1368

 

Opłata za kurs dla dzieci: Ilość zajęć Ilość godzin 100% Z bonifikatą 
 miesięcznie        70 zł
semestr I  14  14  280 zł
  260 zł
semestr II  14  14  280 zł   260 zł
         
 Opłata za kurs dla młodzieży  Ilość zajęć  Ilość godzin  100%
 Z bonifikatą
miesięcznie      140 zł  
 semestr I   14   28  560 zł   530 zł
semestr II  14   28  560 zł   530 zł