Trening dla Dobrostanu

Trening Zwycięzców dla wsparcia dobrostanu uczniów w szkole

Tworzymy dzieciom i młodzieży warunki do rozwoju dobrostanu, który jest warunkiem wykorzystania posiadanego potencjału oraz przyszłych osiągnięć i udanego życia. Rozwijamy dobrostan fizyczny, psychiczny/emocjonalny, społeczny i dobrostan szkoły, w oparciu o doświadczenia wcześniejszych realizacji Treningu Zwycięzców, który opiera się na 5 filarach: Zdrowie jedzenie i picie wody, Ćwiczenia fizyczne, Pozytywne myślenie, Unikanie toksyn, Sen i odpoczynek. Rozbudzamy i uświadamiamy uczestnikom naszych kursów ich talenty i uśpione możliwości. Ze skutecznymi metodami pracy w tym zakresie zapoznajemy rodziców i nauczycieli zachęcając ich do wsparcia dobrostan uczniów w szkole.


Dobrostan szkoły

Zdrowie i dobre samopoczucie zostały w większości oddzielone od innych aspektów życia szkolnego. Usługi zdrowotne i edukacja zdrowotna są dostępne dla uczniów w wieku szkolnym w społeczeństwach zachodnich od dawna. Do planowania i oceny programów rozwoju szkół potrzebny jest jednak teoretycznie ugruntowany model oparty na socjologicznej koncepcji dobrostanu aby sprostać wyzwaniom określonym w Konwencji ONZ o prawach dziecka "... Edukacja dziecka powinna być ukierunkowana na: rozwój osobowości dziecka, jego talentów oraz zdolności umysłowych i fizycznych w jego najpełniejszym zakresie" .

Dobrostan

W encyklopedii PWN, dobrostan jest opisywany jako subiektywnie postrzegane przez osobę poczucie szczęścia, pomyślności, zadowolenie ze stanu życia . Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) traktuje dobrostan jako jeden z elementów ludzkiego zdrowia, subiektywnie postrzegany przez człowieka „stan pełnego fizycznego, psychicznego i społecznego dobrostanu [well-being], a nie tylko brak choroby lub kalectwa” (WHO, 1948, s. 1). W obu definicjach dobrostan to subiektywne doświadczenie zdrowia i szczęścia. Subiektywnie – oznacza, że zmierzenie poziomu dobrostanu jest trudne. Ogólnie rzecz biorąc, dobrostan to po prostu dobre samopoczucie.
Zwiększenie dobrego samopoczucia nie zawsze jest łatwe. Ustalenie, które części dobrego samopoczucia są dla nas najważniejsze i ustalenie, jak dokładnie budować umiejętności dobrego samopoczucia, zwykle wymaga dodatkowej pomocy. Pomocny może być nasz trening. Trening wykorzystuje 10 - letnie doświadczenie Treningu Zwycięzców, które prowadziliśmy dla uczniów w szkołach dzięki grantom MEN i Biura Edukacji M.ST. Warszawy. Treningu Zwycięzców opiera się na 5 filarach: Zdrowie jedzenie i picie wody, Ćwiczenia fizyczne, Pozytywne myślenie, Unikanie toksyn, Sen i odpoczynek.
Zwykle, gdy uczniowie zaczęli konsekwentnie stosować zasady Treningu Zwycięzców zaczynali czuć się lepiej, odczuli poprawę swojej kondycji fizycznej, zmniejszył się ich indeks BMI, poprawiła się koncentracja i relacje z kolegami i koleżankami. Zmniejszył się poziom mobbingu psychicznego i fizycznego. W badaniach, które przeprowadzono po zakończeniu Treningu, większość uczniów wykazywało znaczną poprawę już w ciągu 21 dni. Dzięki przewodnikowi, który dostał każdy uczestnik, uczniowie mogli dalej samodzielnie realizować Trening.

Skąd bierze się dobrostan?

Dobrostan wyłania się z naszych myśli, działań i doświadczeń - nad większością z nich mamy kontrolę. Gdy myślimy pozytywnie, mamy tendencję do lepszego samopoczucia emocjonalnego. Kiedy mamy dobre relacje w szkole i domu wtedy poprawia się nasz dobrostan społeczny. A kiedy otrzymujemy złą ocenę lub jesteśmy zhejtowani w szkole to po prostu jej nienawidzimy – wtedy mamy tendencję do gorszego samopoczucia w szkole. Przykłady te pokazują, jak szeroki jest dobrostan i jak wiele jest

Fiński Model dobrostanu szkoły

Model dobrostanu szkoły opracowany przez pracowników naukowych fińskiego uniwersytetu w Tampere opiera się na socjologicznej teorii dobrobytu Allardta, który ocenia dobrostan jako jednostkę w środowisku szkolnym. Dobre samopoczucie wiąże się z nauczaniem i edukacją oraz z uczeniem się i osiągnięciami .

W swoim zaktualizowanym systemie wskaźników dobrobytu Allardt wskazuje, że potrzebne są zarówno obiektywne, jak i subiektywne wskaźniki. Zestawia krzyżowo "mieć", "kochać" i "być" z dychotomią obiektywnych i subiektywnych wskaźników i otrzymuje sześć komórek różnych typów wskaźników (tabela 1). Tutaj Allardt wyjaśnia, że obiektywne wskaźniki opierają się na obserwacjach zewnętrznych, a wskaźniki subiektywne są wyrażeniem przez ludzi ich postaw i postrzegania ich warunków życia .
Tabela 1: Krzyżowa tabela "mieć, kochać i być", z obiektywnymi i subiektywnymi wskaźnikami dobrostanu

Wskaźniki obiektywne

Wskaźniki subiektywne

Mieć (potrzeby materialne i bezosobowe) Obiektywne miary poziomu życia i warunków środowiskowych Niezadowolenie–satysfakcja; subiektywne poczucie niezadowolenia – zadowolenie z warunków życia
Kochać (potrzeby społeczne) Obiektywne miary relacji z innymi ludźmi Nieszczęście – szczęście; subiektywne odczucia dotyczące relacji społecznych
Być (potrzeby rozwoju osobistego) Obiektywne miary stosunku ludzi do a) społeczeństwa i b) przyrody Subiektywne poczucie alienacji – rozwój osobisty

Na szkolny dobrostan będą wpływać – najogólniej mówiąc – warunki bytowe, organizacyjne i programowe, relacje zachodzące w szkolnej społeczności, poczucie sprawstwa uczniów w zakresie własnego uczenia się i rozwoju osobistego oraz dbanie o zdrowie.
Fiński model wyróżnia cztery główne kategorie składające się na szkolny dobrostan: warunki bytowe (mieć), relacje s zachodzące w szkolnej społeczności (kochać), poczucie sprawstwa uczniów w zakresie własnego uczenia się i rozwoju osobistego (być) i dbanie o zdrowie. "Środki samorealizacji" obejmują możliwości uczenia się przez każdego ucznia zgodnie z własnymi zasobami i możliwościami. "Stan zdrowia" jest postrzegany na podstawie objawów i chorób uczniów.
Każda kategoria dobrostanu obejmuje kilka aspektów życia uczniów w szkole. Model uwzględnia istotny wpływ domów uczniów i otaczającej ich społeczności. W porównaniu z innymi, główne różnice w Modelu Dobrego Samopoczucia w Szkole, to wykorzystanie koncepcji dobrostanu, definicji zdrowia i podkategorii środków samorealizacji. Zarys koncepcji dobrostanu ułatwia opracowanie teoretycznie ugruntowanych subiektywnych i obiektywnych wskaźników dobrostanu.

Podsumowanie

Fiński model dobrostanu szkoły dąży do studiowania szkoły jako całości. Jego głównym celem jest uzupełnienie perspektywy osiągnięć i procesów o dobro uczniów, aby sprostać wyzwaniom określonym w Konwencji ONZ o prawach dziecka "... Edukacja dziecka jest ukierunkowana na: rozwój osobowości dziecka, jego talentów oraz zdolności umysłowych i fizycznych w jego najpełniejszym zakresie" .
Korzystając z narzędzi jakie wypracowaliśmy przy realizacji Treningu Zwycięzców w szkołach można by implementować fiński model dobrostanu szkoły do polskich warunków.